Carrer Gran, 104, 08295 Sant Vicenç de Castellet
93 833 04 62
svc.elniu@svc.cat

Quotes i tarifació

Escola bressol

Quotes i tarifació

Matrícula: 60 euros que cal abonar al mes de Juny.

Mensualitat: 11 quotes segons tarifació social (entre 51 euros fins a 162 euros) de setembre a juliol, en concepte d’escolarització.

Material: 25 euros anuals.

Servei de menjador: 7€ diaris pels infants que mengen menú de l’escola, i 4 euros pels infants que només gaudeixen del servei de monitoratge (nens i nenes menors d’un any).

Servei d’acollida:

De 8.00 a 9.00 h mensual 40 euros
De 8.00 a 9.00 h d’un dia esporàdic 6 euros
De 8.30 a 9.00 h mensual 18 euros
De 8.30 a 9.00 h d’un dia esporàdic 3 euros

  • Tarifació social quota bàsica

Els imports mensuals de la
quota bàsica (11 mensualitats) es determinen segons el nivell d’ingressos i el
nombre de persones del nucli familiar.

Per determinar el nivell
d’ingressos bruts de cada nucli familiar, l’Ajuntament demanarà autorització
per accedir a les dades de la declaració de renda del darrer any dels membres
del nucli familiar.

Llindars de renda familiar segons el
nombre de membres:

IRSC      7.963,73     TRAMS  
Membres A B C D
2 11.951,60 14.934,49 17.927,39 23.903,19
3 14.341,91 17.927,39 21.512,87 28.683,83
4 16.732,23 20.915,29 25.098,35 33.464,47
5 19.122,55 23.903,19 28.683,83 38.245,10
6 21.512,87 26.891,09 32.269,31 43.025,74
7 23.903,19 29.878.99 35.854,79 47.806,38

Un cop aplicades les bonificacions, les tarifes seran les següents:

Menor o igual a A       Entre A i B      Entre B i C   Entre C i D      Més gran que D

Tarifa                          1                         2                  3                   4                5

%Bonificació         68,55%              50%           18,82%       6,20%

Quota mensual      51,00€              81,00€        131,50€      152,00€       162,00€