Carrer Gran, 104, 08295 Sant Vicenç de Castellet
93 833 04 62
svc.elniu@svc.cat

Model Educatiu

Escola bressol

Model Educatiu

L’escola Bressol Municipal el Niu de Sant Vicenç de Castellet imparteix el primer cicle d’Educació Infantil, de caràcter no obligatori, adreçat a infants d’edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys.

La nostra escola bressol té com a eix l’infant competent, protagonista actiu i amb curiositat i desitjos d’aprendre; en aquest sentit s’ofereixen als infants un conjunt d’experiències educatives que promouen el desenvolupament i l’aprenentatge.

L’escola bressol s’organitza d’acord amb els principis d’educació inclusiva i coeducadora.


El centre té previstos canals de relació per garantir el diàleg i la col·laboració amb les famílies i les educadores respecte a l’educació dels infants. Els canals van des del contacte diari en el moment de portar i recollir els infants fins a l’assistència a reunions i entrevistes individuals i la participació a l’AMPA, al Consell Escolar del centre i a diverses jornades dins l’escola (la familiarització a l’escola, concerts per Santa Cecília, representació Sant Jordi, ball de gitanes, jornada jardinera “Rosalia”…)

Els espais de l’escola estan preparats amb intencionalitat educativa, amb l’objectiu que els infants hi puguin desenvolupar les capacitats afectives, cognitives i de relació.

La distribució i l’organització dels espais, tant interiors com a l’aire lliure, estan pensats per generar un entorn físic segur i acollidor, i una atmosfera càlida i alegre.

L’estructuració del temps afavoreix la vida en comú, alhora que garanteix el respecte al ritme individual, i permet establir relacions personals i col·lectives, en un ritme ordenat, tranquil, lliure i dinàmic.

Donem valor educatiu a tots els moments i seqüències d’activitats a través de la vida quotidiana i la cura personal de l’infant: higiene, menjar, descans, etc. En aquests moments els infants fan activitats de descoberta, experimentació, manipulació, construcció, moviment, representació, comunicació i convivència.

Oferim atenció individualitzada i vida social de manera equilibrada. L’escola proporciona als infants la primera experiència de socialització fora del marc familiar. La convivència promou actituds de respecte i de responsabilitat envers els altres.

Es dóna una atenció especial a la diversitat dels infants, a la detecció precoç de les necessitats educatives específiques i a la intervenció de les dificultats de desenvolupament tan bon punt es detecten treballant conjuntament amb la psicòloga del centre i, si és necessari, amb altres centres especialitzats (CDIAP, …).